มูลนิธิธรรมดี

มูลนิธิธรรมดี

มูลนิธิธรรมดี

 
มูลนิธิธรรมดี
 
วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิธรรมดี
๑. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
๒. เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดยเน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์
๓. สนับสนุนงานสาธารณกุศลหรือการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรม
๔. ร่วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการและองค์การเอกชนอื่นๆ ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์
๕. ส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท ความสำคัญและคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
๗. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 
ที่อยู่ สำหรับในการติดต่อ/ส่งเอกสาร:

มูลนิธิธรรมดี (สำนักงาน) เลขที่ ๔๙๖-๕๐๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๙๘
 
Website: http://www.do-d-foundation.com/
Facebook: https://www.facebook.com/DoDFoundation
 
กิจกรรม
ร่วมสร้างวัดป่าสุขใจ บางบ่อ สมุทรปราการ
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY