มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
ประวัติความเป็นมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ
การจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ให้ได้รับ โอกาสในการรักษา

 
ประวัติความเป็นมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 
การจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการดำเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความมุ่งหวังอยากให้การทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะเงินรายได้และงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบริหารงานของคณะฯ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิด ความล่าช้า กอปรกับมีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก
ศาสตราจารย์นายแพทย์อารีจึงเห็นว่าหากจัดตั้งมูลนิธิ รามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือ ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการ
ดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ลงความเห็นให้ก่อตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ให้เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) และมาตรา 79 ตรี (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการประกาศอยู่ในลำดับที่ 100 และด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551
 
ที่อยู่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 
ที่อยู่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th
 
Ramathibodi Foundation
Ramathibodi Foundation 270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111
Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th
 
จุดรับบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก
สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้านหน้าข้าง ธ.ไทยพาณิชย์
ชั้น 1 อาคาร 1 ติดการเงินกลาง
ชั้น 1 อาคาร 1 ด้านหน้าสารบรรณ (จำหน่ายของที่ระลึก)
ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (จำหน่ายของที่ระลึก)
ชั้น 4 ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทรสั่งของที่ระลึก 0-2201-0041
 
ช่องทางบริจาค มูลนิธิรามาธิบดีฯ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
• ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี 026-4-26671-5
• กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี 090-7-00123-4
• กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี 879-2-00448-3
• กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเตาปูน 020-0-06583-1
• กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน 072-1-35991-0
• ทหารไทย ออมทรัพย์ สาขาสนามเสือป่า เลขที่ 046-2-42103-3
 
สอบถามรายละเอียด โทร 02-201-1111
 
บริจาค มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาค มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY