ศิริราชมูลนิธิ Siriraj Foundation

ศิริราชมูลนิธิ Siriraj Foundation

ศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสารธารณกุศล ลำดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปีตามกฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์

ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล รับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช ส่งเสริมการผลิตแพทย์และพัฒนาบุคคลากรการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้ทุนทรัพย์จากการบริจาคไว้ในตราสารดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม และการค้นคว้าวิจัย ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และ 2

ที่อยู่
รพ.ศิริราช ถนนพรานนก แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 412 2009
Website: http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/

แผนที่ ศิริราชมูลนิธิ

ช่องทางการบริจาค

บริจาคทาง Rabbit LINE PAY

ศิริราชมูลนิธิ
บริจาคทาง Rabbit LINE PAY
ศิริราชมูลนิธิ
บริจาคทาง Rabbit LINE PAY

บริจาคด้วยตนเอง

1. ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104, 107

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
วันจันทร์ – วันศุกร์, วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 – 15.30 น.โทรศัพท์ 02-419-2046

ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ กรณีที่มาบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค (หากท่านต้องการทราบรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค)

บริจาคทางไปรษณีย์
ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช 10702

บริจาคทางเช็ค
เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
บริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (กระแส) สาขา ศิริราช/ เลขที่บัญชี 016-3-00049-4
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ศิริราช/ เลขที่บัญชี 638-2-13545-6
ธนาคาร ทหารไทย สาขา ศิริราช/ เลขที่บัญชี 085-2-08995-2
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ศิริราช/ เลขที่บัญชี 901-7-00988-8
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา อรุณอมรินทร์/ เลขที่บัญชี 157-1-08108-3
ธนาคาร กรุงไทย สาขา/ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า/ เลขที่บัญชี 031-0-04905-9
ธนาคาร ออมสิน สาขา ศิริราช/ เลขที่บัญชี 020-02404205-1

การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104

แฟกซ์: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687

E-mail:donate_siriraj@hotmail.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS