โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ 2555

โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ 2555

930
0
SHARE

โครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2555
 
ปีที่ 11 และก้าวสู่ปีที่ 12 กับโค-กระบือกว่า 1,728 ตัว

ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
10 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
โครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 2555
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อให้ประชาชน ของพระองค์ กินดีอยู่ดี
2. เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโค-กระบือไว้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงและขยายพันธ์โค-กระบือ
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด
 
ขั้นตอนการแจกจ่าย
1. คัดเลือกราษฎรยากจน พิจารณาราษฎรที่ให้ความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนโครงการของภาครัฐ-เอกชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก เช่น โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
2. แจกจ่ายโค-กระบือ ให้ราษฎรยากจนที่มีความสามารถในการเลี้ยงดูหรือให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
3. แจก จ่าย โค-กระบือ เป็นคราวๆ ไป หรือตามที่ได้รับศรัทธาบริจาค
4. เกษตรกรที่ ได้รับมอบจะต้องมีอาชีพทำนา ทำไร่ มีฐานะยากจน มีความขยันขันแข็ง อดทน
 
ติดต่อบริจาคได้ที่ วัดศาลาลอย หรือ
1. บริจาคโดยตรงที่วัดศาลาลอย สำนักงานมูลนิธิท้าวสุรนารีสามัคคีพัฒนา วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
2. ธนาณัติสั่งจ่ายในนามพระเทพรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ปณ.นครราชสีมา 30000
3. โอนเข้าบัญชี ธ.ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก สาขาถนนจอมพล เลขที่ 064317200731659 ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดศาลาลอย
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 083-461-2999
www.watsalaloi.org
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY