โครงการบวชเนกขัมมจาริณี

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี

1482
0
SHARE

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา (๑๒ สิงหามหาราชินี)
 
เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (๑๒ สิงหามหาราชินี) ชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้มีความจงรักภักดีได้
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่างได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นราชสดุดี และ
ถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญพระชันษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของเหล่าพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
 
บวชเนกขัมมจาริณี
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมศาสนา จึงได้จัดโครงการ
บวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา (๑๒ สิงหามหาราชินี) ประจำปี ๒๕๕5 และลดละซึ่งกิเลสและเป็น
หนทางให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะ หรือเรียนรู้แต่ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติได้มีทางออกในการดำเนินชีวิต เมื่อมี
ความทุกข์ ต่างก็ขวนขวายหาทางปฏิบัติ และศึกษาธรรมะเพื่อดับทุกข์ การเจริญจิตภาวนา วิปัสสนา
กรรมฐาน เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว ย่อมมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต มีสติ มีสมาธิมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนิน
ชีวิต การทำงาน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อให้คณาจารย์/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
2. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2555
 
สถานที่
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-943624-5
 
http://art-culture.cmu.ac.th/node/515
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY