โครงการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ

657
0
SHARE

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ 500 ราย ถวายองค์มหาราชินี 80 พรรษา
 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
จัดโครงการ “ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติ 500 ราย ถวายองค์มหาราชินี 80 พรรษา” ขึ้น
โดยรับผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รักษาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยขอพระบรมราชานุญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2555
 
โครงการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555
2.เพื่อช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวน 500 ราย โดยไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศล
3.เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ ได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที
อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลภาครัฐในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่ได้รับอนุมัติ จนถึงผ่าตัดครบ 500 ราย (ประมาณ 3 -5 ปี) แล้วเสร็จในปี 2555
 
วิธีการดำเนินการ
แพทย์ของผู้ป่วยจัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วย เสนอต่อคณะกรรมการแพทย์ที่ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย
ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย รศ.นพ.วิชัย เบญจชลมารค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
 
0-2877-1111
0-2877-2222
 
http://www.bangpakokhospital.com
หมายเลข hotline 1745 (สำหรับในประเทศไทย)
 
เบอร์ ICS สำหรับลูกค้าต่างชาติ (+662-877-1111 ext 1122)
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY