บริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาล ลำพูนตำบลเวียงยอง

บริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาล ลำพูนตำบลเวียงยอง

1238
0
SHARE

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาล ลำพูนตำบลเวียงยอง
 
ความเปนมา
ปัจจุบันโรงพยาบาลลำพูนมีผู้มารับบริการทั้งในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากโดยเฉลี่ยวันละ 1,426 คน
ทำให้เกิดความแออัด จึงจำเป็นต้องขยายการบริการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยการก่อสร้างโรงพยาบาลลำพูนตำบลเวียงยอง
ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินในพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จากมูลนิธิพัฒนาอนามัยและท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
โดยบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มจึงมีความจำเป็นใช้งบประมาณในการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารสนับสนุนและสาธารณูปโภค
 
บริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาล ลำพูนตำบลเวียงยอง
 
บริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาล ลำพูนตำบลเวียงยอง
 
โรงพยาบาลลำพูน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลลำพูนตำบลเวียงยอง
 
บริจาคโดยตรงที่สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น 2
ตึกอํานวยการ โรงพยาบาลลําพูน 053 – 569100
ตอ9117,9112 หรือ บัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี
“โรงพยาบาลลําพูน” ธนาคารกรุงไทย สาขาลําพูน
เลขที่บัญชี 511-0-65498-0

(กรุณาสงสําเนาการโอนเงินชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทติดตอของผูบริจาคกลับมายัง มูลนิธิโรงพยาบาลลําพูน
สํานักงาน-ผูอํานวยการ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 หรือโทรสาร 053-569123 )
* ใบเสร็จรับเงิน สามารถใชลดหยอนภาษีไดตามกฎหมาย
 
http://www.lpnh.go.th/newlp/
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY