Club 25 of Thailand

Club 25 of Thailand

584
0
SHARE

Club 25 Of Thailand ชมรมเยาวชนไทยผู้นำการบริจาคโลหิต
 
ความเป็นมาของ Club 25 Of Thailand
 
จากการจัดกิจกรรม Thailand Youth Leader Camp โดยการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุม
The 1st South East Asia Youth Blood Donor Workshop ร่วมกับเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4 ประเทศ คือ ไทย สิงค์โปร ลาว กัมพูชา รวม 20คน เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549
ซึ่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากองค์การ อนามัยโลก และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ให้เป็นประเทศนำหลักของการเฉลิมฉลอง
วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2549 การประชุมกลุ่ม เยาวชนให้ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมบทบาทของเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะในการจัดหาและจูงใจผู้บริจาคโลหิต มุ่งมั่นเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยสมัครใจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชน เป็นผู้นำ
และเผยแพร่งานบริการโลหิตให้แพร่หลาย ออกไปในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศและส่งเสริมให้เยาวชน
ทุกประเทศได้มีบทบาทการจัดหาโลหิตร่วมกัน
 
Club 25 Of Thailand
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
• เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นแกนนำในการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน
• เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพและสร้างกระแสในสังคมที่ดี
• เพื่อให้เยาวชนบริจาคโลหิตสม่ำเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นและสัญญา 3 รูปแบบ คือ
– เยาวชนเลือกให้คำมั่นสัญญาบริจาคโลหิตต่อเนื่องจนถึงอายุ 25 ปี
– เยาวชนเลือกให้สัญญาบริจาคโลหิตให้ไม่ต่ำกว่า 25 ครั้ง
– เยาวชนให้สัญญาว่าจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มาเป็นผู้บริจาคโลหิตให้ได้ 25 คน
• เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน
• เพื่อให้เยาวชนเป็นแกนนำในการรณรงค์การบริจาคโลหิตในสถานศึกษาของตนเอง หรือประชาสัมพันธ์ต่อไปยังเพื่อนต่างสถาบัน
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่อายุ 17-25 ปี
• กลุ่มประชาชนที่เริ่มต้นทำงานและอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101 หรือ
ติดตามได้ ทางเว็บไซต์ www.club25thailand.com และ www.facebook.com/club25thailand
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY