โครงการธุดงค์ธรรมชัย

โครงการธุดงค์ธรรมชัย

1103
0
SHARE

โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2556 ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
 
โครงการธุดงค์ธรรมชัย
 
1. หลักการและเหตุผล
 
สืบเนื่องจาก ในช่วงปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย
ในระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
และกรุงเทพมหานคร และธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำพระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ ให้แผ่นดิน ที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 
คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยประจำปี 2556 ในวันที่ 2-27 มกราคม พ.ศ.2556
โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม
ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน และประชาชนได้ทำกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน
ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
โครงการธุดงค์ธรรมชัย
 
2. วัตถุประสงค์

  • เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ
  • ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
  • ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชน

 

3. เป้าหมาย

ปริมาณ – พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,128 รูป
– นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40
คุณภาพ – เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม และเกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 วัด
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.1 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
4.2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
4.3 กรุงเทพมหานคร
4.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4.5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4.6 องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
4.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
4.8 หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
4.9 โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
4.10 สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
4.11 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
4.12 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
 
โครงการธุดงค์ธรรมชัย
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ

เตรียมงาน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2555
พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556
ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556
 
6. สถานที่

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
 
7.วิธีการดำเนินการ

7.1 จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
7.2 ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
7.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
7.4 ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ ตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม
 
8. ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย
 
9. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์กรภาคี 30 องค์กร
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
11. กรมการศาสนา
12. กรมประชาสัมพันธ์
13. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
15. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
16. สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
17. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
18. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
19. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
21. คุรุสภา
22. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
23. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
24. สมาคมรวมใจไทยปทุม
25. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
26. สมาคมบัณฑิตรัตน์
27. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
28. สมาคมบัณฑิตสดใส
29. มูลนิธิรัตนคีรี
30. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
 

10. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร , ชมรมต่างๆ
2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ
3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานการศึกษา ฯลฯ
4. ประชาชนทั่วไป
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนัก ในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
11.2 เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
11.3 เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
11.4 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
11.5 วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
11.6 ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ
 
12. สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประสานงานกลาง : โครงการธุดงค์ธรรมชัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน 40 หมู่ 8 ต.คลอง 2 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
โทร. 083-084-2072 , 082-458-4222 โทรสาร 02-524-0270

 
 

กำหนดการธุดงค์ธรรมชัยฯ ปีที่ 2
 
กำหนดการธุดงค์ธรรมชัยฯ ปีที่2
 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก : โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
 
อังคาร 22 ม.ค. 56
9:00 น. สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย
12:55 น.วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
13:35 น.พุทธมณฑล

พุธ 23 ม.ค. 56
8:30 น. พุทธมณฑล
11:42 น. วิทยาลัยทองสุข
12:22 น. ม.สยาม

พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56
05.00 น. ม.สยาม
7:49 น. วัดปากน้ำ
14:30 น. ที่ดินตลิ่งชัน

ศุกร์ 25 ม.ค. 56
8:30 น. ที่ดินตลิ่งชัน
12:48 น. กระทรวงศึกษาธิการ
13:28 น. ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

เสาร์ 26 ม.ค. 56
8:30 น. รร.สุรศักดิ์มนตรี
12:32 น. แห่งที่ 1 ร.ร.บางบัว
แห่งที่ 2 สนามกีฬาธูปะเตมีย์
17:57 น. ร.ร.ธัญบุรี

อาทิตย์ 27 ม.ค. 56
9:30 น. ร.ร.ธัญบุรี
12:57 น. หมู่บ้านพฤกษา 13
13:37 น. วัดพระธรรมกาย
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY