อุปสมบทหมู่ข้าราชการทหารตำรวจ

อุปสมบทหมู่ข้าราชการทหารตำรวจ

592
0
SHARE

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการทหารตำรวจ

เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการทหารตำรวจ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการทหารตำรวจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อ เป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทยและ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สืบต่อเป็นบุญเป็นมหากุศล น้อมนำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา
2. เพื่อ ปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เหล่านักเรียนเตรียมทหารนักเรียนทหารตำรวจทุกระดับ และข้าราชการทหารตำรวจประจำการทุกชั้นยศให้มีหลักธรรม
ในการดำเนินชีวิตที่ ถูกต้องเป็นบัณฑิตผู้นำต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง
3. สร้าง และสะสมบุคลากรอันเป็นข้าราชการทหารและตำรวจที่มีคุณธรรมสำหรับสนองพระเดช พระคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์ในการรับราชการ
ยังประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ ชาติต่อไป

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการทหารตำรวจ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ข้าราชการทหารตำรวจ

สถานที่ดำเนินการและระยะเวลาโครงการ

บรรพชาและอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
และศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนสุขสว่าง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาการอบรมรุ่น 1 11 มีนาคม – 31 มีนาคม 2555
ระยะเวลาการอบรมรุ่น 24 – 25 เมษายน 2555

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 85 นาย

          1. นักเรียนนายร้อยทหาร-ตำรวจ๔เหล่าทัพ
          2. นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
          3. นักเรียนเตรียมทหาร
          4. ข้าราชการทหารตำรวจทุกชั้นยศ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

          1. เป็นบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายในข้อ กลุ่มเป้าหมาย
          2. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและโรคต้องห้ามตามพุทธบัญญัติ
          3. ความประพฤติดีพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของการอยู่ร่วมกัน
          4. ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
          5. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชา
 หลักฐานประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัคร
          2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1รูป
          3. สำเนาบัตรประชาชน
          4. สำเนาบัตรนักเรียน
          5. สำเนาทะเบียนบ้าน
          6. ใบรับรองแพทย์

การประสานงานสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

พ.อ.ภคพล แก้วศรีงาม (ทหารบก) โทร.08-6341-7215 E-Mail kaeo2507@gmail.com
พ.ท.วัฒนาจำชาติ (ทหารบก) โทร.08-1551-3072 E-Mail wattana072@hotmail.com
นต.เป็นธรรมปัทมชินาลัย(รน.)(ทหารเรือ) โทร.08-6113-1441 E-Mailpendham_37@hotmail.com
นต.ประกิจหงส์วิเศษ (ทหารอากาศ) โทร.08-1350-5466 E-Mail thprakit@yahoo.com
พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท (ตำรวจ) โทร.08-1837-0872 E-Mail kiang53@hotmail.com
พตท.สุวัส(นักเรียนเตรียมทหาร) โทร.08-6889-5724 E-MailSuwat2945@hotmail.com
คุณดุจมณี ละดาดก ­­โทร 08-2790-7026 E-Mail Dujmanee072@gmail.com­­
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 08-2790-7026 โทรสาร 02-831-1275-6 www.ibsclub.net

ดูรายละเอียด
ปฎิทินโครงการ : อุปสมบทหมู่ข้าราชการทหารตำรวจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY