ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 8

ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 8

2470
0
SHARE

โครงการ ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 8 : 60 พรรษา ปัญญาบารมี

เปดรับบริจาคหนังสือที่เหมาะสําหรับพระภิกษุสามเณร จากสํานักพิมพทั้งไทยและตางประเทศ
เปดรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนผูมีจิตศรัทธาถวายหนังสือหรือจตุปจจัยเพื่อรวมทําบุญ
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 – 09.00 น.
ณ ลานหน้าอาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 8 : 60 พรรษา ปัญญาบารมี

หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2558 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงรวมกับ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และสํานักงาน
จัดการทรัพยสินแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการ “ใสบาตรหนังสือ ครั้งที่ 8 : 60 พรรษา ปญญาบารมี”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป นพระราชกุศลแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจาฟานักอานที่เปนแบบอยางแหงการศึกษาและการเรียนรู ตลอดจนเพื่อสานตอโครงการใสบาตรหนังสือที่จัดขึ้น
เปนประจําทุกป
ดวยความตระหนักดีวา “หนังสือ” เปรียบเสมือนอาหารสมองที่ตองบมเพาะผานการอานสะสม
จนกอใหเกิดขุมทรัพยทางปญญาที่มีคุณคา การใหหนังสือจึงเปรียบไดกับการใหปญญา ที่กอใหเกิดความสุขใจ
ทั้งผูใหและผูรับ โดยในปนี้ไดเปดโอกาสใหประชาชนชาวไทยไดรวมกันทําบุญใสบาตรหนังสือ ใหกับพระภิกษุ
สามเณร จํานวน 61 รูป เพื่อสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร สามารถเขาถึง แหลงการศึกษาที่ยั่งยืนทั้งทางธรรม และ
สายสามัญ กอใหเกิดศาสนทายาทที่เปยมดวยปญญาบารมี ที่จะชวยสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป

โครงการ ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 8

รูปแบบกิจกรรม
1. รวมกันถวายภัตตาหารเชาพระภิกษุ-สามเณร 99 รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดยานาวา และ
วัดหัวลําโพง
2. ฟงปาฐกถาธรรมหัวขอ “60 พรรษา ปญญาบารมี” โดย พระราชญาณกวี ผูชวยเจาอาวาสวัดพระราม
๙ กาญจนาภิเษก
3. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผูมีจิตศรัทธา และสํานักพิมพตางๆ รวมกันใสบาตรหนังสือ , ถวายคูปอง
และจตุปจจัย ใหพระภิกษุสามเณรจํานวน 99 รูป เพื่อเลือกหนังสือ-สื่อการศึกษาไดตามอัธยาศัย
ตรงตามความตองการ ภายในศูนยหนังสือจุฬาฯ-อาคารจามจุรีสแควรชั้น 4

ที่มา http://www.chulabook.com/news.asp?newsid=1074
แผนกประชาสัมพันธ ศูนยหนังสือจุฬาฯ
โทร. 0-2218-9893-5
โทรสาร 0-2218-9895

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY