โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล

โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล

399
0
SHARE

โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ๘๔ พรรษามหาราชัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญความดีเพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน

โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ๘๔ พรรษามหาราชัน
โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ๘๔ พรรษามหาราชัน

หลักการและเหตุผล
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษาและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานนามว่า “ราชภัฏ” อันหมายถึง “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าการอุปสมบทเป็นบุญจริยาที่กระทำได้โดยยากและเป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐเกื้อกูลแก่ธรรมชาติและสังคม เอื้อต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลสาสวะทั้งปวง สมควรเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ จึงได้ร่วมกับวัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี โดยความเมตตานุเคราะห์ของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช กำหนดให้มีการจัดโครงการอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น

นอกจากนี้ ประเพณีอันเนื่องกับการอุปสมบทยังเป็นกุศโลบายในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการประกอบบุญจริยาประการต่าง ๆ มีการถวายทานและรักษาศีลเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสที่ผู้อุปสมบทจะได้ขอขมาลาโทษต่อมารดาบิดาและญาติมิตรแล้วร่วมอนุโมทนาบุญและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อละอกุศลกรรมและประกอบกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่สังคมโดยรวม

อนึ่ง ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม นักศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ย่อมจะซึมซับประเพณีอันดีงามกระตุ้นจิตสำนึกให้เป็นผู้ใฝ่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔
๓. เพื่อรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

เป้าหมาย
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๘๔ คน
๒. ผู้เข้าร่วมอุปสมบทมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาและมีความพึงพอใจในโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐

ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม – วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีกำหนดดังนี้
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พิธีปลงผมนาค/ทำขวัญนาค/การแสดงสมโภช
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พิธีแห่นาคและอุปสมบท
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ศึกษาธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
วันที่ ๕ มิถุนายน พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัย/อธิษฐานจิตถวายพระราชกุศล
วันที่ ๖ มิถุนายน พิธีฉลองและลาสิกขา

พื้นที่ดำเนินการ
๑. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (อุปสมบท)
๒. วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ประชุม/ฝึกซ้อมพิธี)
๓. วัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (พัก/ฉลองและลาสิกขา)
๔. วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ศึกษาและปฏิบัติธรรม)
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปลงผม/ทำขวัญ/พิธีจุดเทียนชัย/อธิฐานจิต)

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. การประสานงานบุคคล หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือแนวการดำเนินงาน
๒. การประชุมคณะทำงานที่ได้รับการต่างตั้งโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
๓. การประกาศรับสมัครผู้อุปสมบท
๔. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฏฐบริขารและภัตตาหาร
๕. การประชุมและฝึกซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท
๖. การประกอบพิธีปลงผมนาค/ทำขวัญนาค/ขอขมา/แห่นาค/บรรพชาอุปสมบท
๗. การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมภิกษุผู้อุปสมบทในโครงการ
๘. การจัดพิธีถวายพระราชกุศลใหญ่ด้วยการทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัย/อธิฐานจิตถวายพระพร
๙. การจัดพิธีฉลองและลาสิกขา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พสกนิกรผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงพลังความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวที ร่วมใจบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลกันด้วยความสามัคคี
๒. ได้จรรโลงไว้ซึ่งค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๓. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนมีปีติสุขใจ ส่งเสริมให้มุ่งมั่นในการทำความดีอย่างต่อเนื่องสืบไป

งบประมาณ
๑. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๕๔๖,๐๐๐ บาท มีรายการ ดังนี้
๑) การประชาสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒) ค่าเครื่องอัฏฐบริขารชุดละ ๕,๐๐๐ บาท/รูป (สำรองจ่าย) ๔๒๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าอาหารและเครื่องดื่มคณะทำงาน ๖,๐๐๐ บาท
๔) ค่าจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์และสูจิบัตรงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะศิษยานุศิษย์พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท วัดป่าเจริญราช อุปถัมภ์ภัตตาหารตลอดโครงการ

กำหนดการ
โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล ๘๔ พรรษามหาราชัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๖.๐๙ น. พิธีเปิดโครงการ
เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีปลงผมนาค
เวลา ๑๘.๐๙ น. การแสดงธรรมสอนนาค
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีทำขวัญนาค
เวลา ๒๑.๐๙ น. การแสดงสมโภช

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๙ น. พิธีแห่นาคจาก ม.รภ.นครปฐม สู่ องค์พระปฐมเจดีย์
เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์
เวลา ๑๑.๐๙ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การปฐมนิเทศภิกษุนวกะ ณ หอประชุมวัดพระปฐมเจดีย์
เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางสู่วัดป่าเจริญราช ปทุมธานี
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรและพิธีสมาทานกรรมฐาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การศึกษาและปฏิบัติธรรมภาคเช้า
เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การศึกษาและปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
เวลา ๑๖.๐๐ น. พัก/ผ่อนคลายอิริยาบถ/ปฏิบัติสรีรกิจ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. การศึกษาและปฏิบัติธรรมภาคค่ำ
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การปัจฉิมนิเทศ/ขอขมาพระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทาง สู่ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงวัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม/ปฏิบัติสรีรกิจ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญกรรมฐานตามอัธยาศรัย
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. เตรียมความพร้อมออกบิณฑบาตร
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า ณ ม.รภ.นครปฐม
เวลา ๐๘.๐๐ น. รับบิณฑบาตรอาหารแห้ง ณ ม.รภ.นครปฐม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าแห่งพระธรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พัก/ผ่อนคลายอิริยาบถ/ปฏิบัติสรีรกิจ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัย/อธิษฐานจิตถวายพระราชกุศล ณ ม.รภ.นครปฐม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พัก/จำวัด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีฉลอง ลาสิกขาและปฏิญาณตนทำความดี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. แยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
087-5064939 , 082-8968828

ที่มา, ดาวน์โหลดใบสมัคร: http://veeranon.com/2010-03-04-07-33-35/1328-25-02-2555.html

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY